Xian Jiang

PhD student, Department of Economics, Duke University

Xian Jiang is a PhD student in the Department of Economics at Duke University. She entered the PhD program in 2015.

Recent work by Xian Jiang